Ogłoszenie nr 500078434-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610404-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 18029000000, ul. ul. Franciszkańska  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 747 26 19, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-62 747 29 38.
Adres strony internetowej (url): www.zsp1jarocin.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A.271.1.2017.RK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego” /Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach” Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, Zakres robót budowlanych obejmuje : • Wykonanie robót rozbiórkowych w obrębie posadzki piwnicy dla wykonania posadowienia szybu • Wykonanie wykucia w stropie piwnicy dla oparcia szybu windy na fundamencie • Wykonanie wykuć na otwory drzwiowe w ścianie korytarza dla drzwi windy i pomieszczenia technicznego • Wykonanie wykuć i przebić dla instalacji dźwigu • Montaż szybu i kabiny dźwigowej • Wykonanie prób i obmiarów • Roboty wykończeniowe • Wykonanie koniecznych robót elektrycznych – zasilanie windy, oświetlenie szybu windowego, oświetlenia ewakuacyjnego • Dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa, - przedmiary robót, - STWiORB 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów, urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w dokumentacji projektowej. 4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. 5. W przypadku składania oferty, w której Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń, produktów itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1-3 ustawy. 6. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów produktów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje. 7. Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 8. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy: a) minimum 48 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały i robocizna), b) gwarancji jakości udzielonej na okres trwania rękojmi (wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały). 8a) Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Gwaracja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę/ Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 10. W związku z obowiązkiem Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ, 2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktycznie wykonanie prac w zakresie podanym w niniejszym rozdziale ust. 9 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w niniejszym rozdziale ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. c) Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) Brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 w drodze potrącenia wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca, zobowiązany jest przedstawić w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu ofertowego skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca planowanych robót budowlanych i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 13. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał informacyjny i mają być traktowane jako materiał pomocniczy. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie nie są robotami dodatkowymi i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dowody zakupu wyrobów podstawowych i atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami oraz zobowiązany jest do przedłożenia, do wglądu, na zakupione przez siebie wyroby faktur, kart gwarancyjnych, atestów i wszelkich innych związanych z tym dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy tych wyrobów. 15. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia prób ruchowych i dokonania odbioru przez Państwowy Dozór Techniczny oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Inne wymagania: a) Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie (budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, w związku z tym wszystkie prace budowlane należy skoordynować z dyrektorem szkoły w celu możliwości korzystania przez uczniów i pracowników. b) Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić poprawne funkcjonowanie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP oraz zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45313000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 218714.18
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe NAWROT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Budy 55,
Kod pocztowy: 63-708
Miejscowość: Rozdrażew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 269019.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 269019.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 269019.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

wykonawca udziela 60miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Franciszkańska 1

63-200 Jarocin                                                              

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A.271.1.2017.RK na „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego”

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)- zwanej dalej ustawą – Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A.271.1.2017.RK, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę P.U.H. NAWROT Sp. z o.o., Budy 55, 63-708 Rozdrażew, oferujący realizację przedmiotu zamówienia za 218 714,81 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 50 304,41 PLN; razem brutto: 269 019,22 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewiętnaście 22/100 PLN) oraz udzielającego 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały).

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta jest jedną jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu. Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy została sporządzona prawidłowo na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i uzyskała 100 pkt., nie narusza postanowień ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasad uczciwej konkurencji.

Podstawą prawną uzasadniającą wybór powyższej oferty są: art.2 pkt. 5, art. 7 pkt. 3, art. 22 pkt.1, art. 24, art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

Zawiadomienie o terminie podpisania umowy

 

Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 5.12.2017 r.

Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 1. Upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy prosi się o przybycie w wyznaczonym dniu w celu jej podpisania.

 

Jarocin, 28.11.2017 r.                                                    /-/ Marek Sobczak

                                                                                              DYREKTOR

…………………………………….                                          ………………………………

Miejscowość, data                                                                                Podpis  Kierownika Zamawiającego  

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Franciszkańska 1

63-200 Jarocin

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A.271.1.2017.RK na „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego”

 

INFORMACJE

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)- zwanej dalej ustawą – zamawiający przedstawia informacje o następującej treści.

W dniu 20.11.2017 r. o godz. 12:15 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A.271.1.2017.RK na:

 „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego”

Do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęła  1 oferta.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 276 095,00 zł. (brutto) – słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100

Podczas otwarcia ofert kolejno podano:

• Oferta nr 1, która wpłynęła dnia 20.11.2017 r. o godz.: 11:30

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55, 63-708 Rozdrażew

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz zakresie objętym Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia za kwotę 218. 714,81 PLN netto, + podatek VAT w wysokości 23% wynoszący 50.304,41PLN, razem brutto: 269.019,22PLN, słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewiętnaście

Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały).

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ A.271.1.2017.RK, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

1.    Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy

2.    Zakończenie realizacji:

1)    Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 10 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

2)    Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

UWAGA! Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest możliwe wyłącznie po rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Koszty związane z rejestracją windy w UDT ponosi Wykonawca.

Warunki płatności: jednorazowo z dwóch kont Zamawiającego po odbiorze  robót budowlanych, przelewem na wskazane konto w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT . Rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców (jeżeli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem) o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy

 

Jarocin, 21.11.2017 r.                                                    /-/Marek Sobczak

                                                                                           DYREKTOR

…………………………………….                                          ………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis                                                             Zamawiającego i pieczątka

 

 

 

UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art.24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ A.271.1.2017.RK), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 610404-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 18029000000,  ul. Franciszkańska  1 , 63-200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 747 26 19, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-62 747 29 38.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp1jarocin.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zsp1jarocin.edu.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zsp1jarocin.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, PRAWO POCZTOWE(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego
Numer referencyjny: A.271.1.2017.RK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego” /Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach” Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, Zakres robót budowlanych obejmuje : • Wykonanie robót rozbiórkowych w obrębie posadzki piwnicy dla wykonania posadowienia szybu • Wykonanie wykucia w stropie piwnicy dla oparcia szybu windy na fundamencie • Wykonanie wykuć na otwory drzwiowe w ścianie korytarza dla drzwi windy i pomieszczenia technicznego • Wykonanie wykuć i przebić dla instalacji dźwigu • Montaż szybu i kabiny dźwigowej • Wykonanie prób i obmiarów • Roboty wykończeniowe • Wykonanie koniecznych robót elektrycznych – zasilanie windy, oświetlenie szybu windowego, oświetlenia ewakuacyjnego • Dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa, - przedmiary robót, - STWiORB 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów, urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w dokumentacji projektowej. 4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. 5. W przypadku składania oferty, w której Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń, produktów itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1-3 ustawy. 6. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów produktów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje. 7. Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 8. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy: a) minimum 48 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały i robocizna), b) gwarancji jakości udzielonej na okres trwania rękojmi (wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały). 8a) Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Gwaracja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę/ Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 10. W związku z obowiązkiem Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ, 2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktycznie wykonanie prac w zakresie podanym w niniejszym rozdziale ust. 9 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w niniejszym rozdziale ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. c) Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) Brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 w drodze potrącenia wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca, zobowiązany jest przedstawić w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu ofertowego skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca planowanych robót budowlanych i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 13. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał informacyjny i mają być traktowane jako materiał pomocniczy. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie nie są robotami dodatkowymi i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dowody zakupu wyrobów podstawowych i atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami oraz zobowiązany jest do przedłożenia, do wglądu, na zakupione przez siebie wyroby faktur, kart gwarancyjnych, atestów i wszelkich innych związanych z tym dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy tych wyrobów. 15. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia prób ruchowych i dokonania odbioru przez Państwowy Dozór Techniczny oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Inne wymagania: a) Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie (budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, w związku z tym wszystkie prace budowlane należy skoordynować z dyrektorem szkoły w celu możliwości korzystania przez uczniów i pracowników. b) Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić poprawne funkcjonowanie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP oraz zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45313000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

70

   


II.9) Informacje dodatkowe: V. Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy Zakończenie realizacji: - Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 10 tygodni od dnia przekazania placu budowy, - Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. UWAGA! Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest możliwe wyłącznie po rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Koszty związane z rejestracją windy w UDT ponosi Wykonawca.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: ˗ Posiadanie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – 200 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności - zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć budowę, przebudowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto. ˗ Posiadanie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie wykonawca wykaże, że dysponuje (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) kierownikiem budowy i pięcioma pracownikami fizycznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmuje średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Aktualny odpis ( wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz robót, b) Wykaz robót należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Wykaz osób (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz osób b) Wykaz osób należy złożyć w oryginale. 4) Dokument, który wykaże, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – 200.000,00 zł. (Z dokumentu powinno jasno wynikać, iż jest opłacony na dzień składania ofert. a) Dokument ten należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego przedmiotu zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy, 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału. 7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego n a podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), j) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Informacje dotyczące formy dokumentów: 1) oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 2, ust. 3 pkt. 2) i 3), ust. 6 pkt. 2), niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a „ustawy” oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 90 ust. 1 „ustawy”, a także dla zmiany lub wycofania oferty, 2) dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3) za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 5) ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, 6) gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii; 7) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców. 11. Wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; a) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

Rękojmia na wykonane prace budowlane(robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig do przewozu os

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach: 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy, może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Uniii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2017/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Z,miana jest możliwa w następujących przypadkach: b) Gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty); c) Konieczność zmiany terminu realizacji w związku z : - działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, intensywne ulewy, długotrwałe podtopienia lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne – wysokie i/lub niskie temperatury powietrza, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej), której strony nie mogły przewidzieć umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym, - czasowym wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - zajściem konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, jeśli terminy ich wykonania, rodzaj albo zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zachowanie terminu; inspektor nadzoru działając w porozumieniu z kierownikiem budowy ma prawo wówczas wstrzymać wykonywanie prac, a termin do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zostaje wydłużony o czas wstrzymania prac, jednak nie dłużej niż 3 dni. - w sytuacji określonej powyżej niniejszego punktu nie ma potrzeby wykonywania pisemnego aneksu do umowy, a zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej uważa się za dochowanie terminu umownego d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; e) Wystąpienie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu w związku z ujawnieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, technicznych, stanu obiektów będących przedmiotem zamówienia; a także w przypadku zmiany standardów materiałów (na korzyść zamawiającego) planowanych do wykonania przedmiotu zamówienia – strony sporządzają protokół dotyczący zastosowanych zmian; f) W przypadku zaistnienia konieczności poprawienia omyłek pisarskich lub rachunkowych; g) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy h) Zmiany wynikające ze zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie trwania budowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia zapisów w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; - faksem: 62 747 29 38 - lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie również przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały pism należy wysłać niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście do zamawiającego. - Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 6. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Marek Sobczak – dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie tel. 62 747 26 19 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi się na nią dokumentami. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 2. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia i zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy. 3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. 6. Zawartość oferty: 1) wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SIWZ); 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców; 7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin, do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie. Opakowanie/ kopertę należy zaadresować następująco: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin Przetarg nieograniczony Znak sprawy: A.271.1.2017.RK Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego. Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 20.11.2017r 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w gabinecie dyrektora (I – piętro), ul. Franciszkańska 1 63 - 200 Jarocinie w dniu 20.11.2017r. o godz. 12:15 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. XVI. Zmiana i wycofanie oferty 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – cena brutto 3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 5. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać okres rękojmi na roboty budowlane, do którego on się zobowiązuje 6. Zamawiający wymaga minimum 48 - o miesięcznego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały). 7. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. 8. W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 9. Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: A/ Cena brutto – 60% B/ Rękojmia na wykonane prace budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) – 40% W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt. W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru: C= (C1/C2)*100 pkt.*60% Gdzie: C = liczba punktów w kryterium cena brutto, C1= najniższa zaoferowana cena, C2= cena oferty badanej. W kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt. W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru: G= (G1/G2)*100 pkt.*40% Gdzie: G = liczba punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały), G1= okres rękojmi badanej oferty, G2= najdłuższy zaoferowany okres rękojmi. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane przyjęte do celów obliczeniowych wynosi 84 miesiące. Zaoferowanie dłuższego niż 84 miesięcy okresu rękojmi będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu rękojmi, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 84 miesiące nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały). W takim przypadku okres dłuższy niż 84 miesiące traktowany będzie, jak okres 84 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane prace budowlane(robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 48–io miesięcznego okresu rękojmi bądź brak wskazania oferowanego okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru: Lo=C+G gdzie: Lo=łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną C =ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto, G= ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) 3. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający poprawia w ofercie: o Oczywiste omyłki pisarskie; o Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; o Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych, SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony kalkulacją uproszczoną (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych i podsumowaniem) zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujętego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i SIWZ. Wartość tego kosztorysu ofertowego winna być zgodna z ceną oferty – pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 5. Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 5. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo. 10. Przepisy ust 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej ustawy o podwykonawstwo. 11. Informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. XXII. Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej: odwołanie przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 2. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

 

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

 

arrow
arrow