Slider

Akcja protestacyjna - aktualizacja

Wtorek - 16.04.2019 r.

Podobnie jak wczoraj większość nauczycieli przystąpiła dzisiaj rano do akcji protestacyjnej. W szkolnej auli w godz. 8:05 - 15:00 odbywają się tylko zajęcia opiekuńcze, gdzie opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, którzy w danym dniu zgłosili gotowość do pracy. 

Analizując sytuację z poprzednich dni należy uznać, że podobna sytuacja może mieć miejsce również w dniu jutrzejszym. Przypominam, że od czwartku 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, przewidziana jest przerwa świąteczna. Uczniowie wracają zatem do szkoły w środę 24.04.2019 r. 

 

Poniedziałek - 15.04.2019 r.

Informuję, że także dzisiaj większość nauczycieli przystąpiła do akcji protestacyjnej. W związku z tym nadal nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze według ustalonego tygodniowego planu zajęć. Szkoła podobnie jak tydzień temu, zorganizowała dzisiaj zajęcia opiekuńcze w godz. 8:05-15:00, które odbywają się w szkolnej auli. Opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele, którzy dzisiaj zgłosili gotowość do pracy.
Kolejna informacja - jutro około godz. 9:00.

 

Środa, Czwartek i Piątek - 10-12.04.2019 r. - Rekolekcje Wielkopostne

Uczniowie uczęszczający na religię przychodzą w tym dniu bezpośrednio na naukę do kościoła. Podczas rekolekcji opiekę na uczniami sprawują katecheci. Uczniowie nie uczęszczający na religię i nie biorący udziału w rekolekcjach będą mieli zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńcze - uczniów tych proszę o zgłoszenie się do szkolnej auli o godz. 8:45.

Harmonogram Rekolekcji:

- 10 kwietnia środa:
8.45 nauka w kościele brat Sofroniusz Rempuszewski OFM
świadectwo życia: s. Łucja Popiela (franciszkanka z Poznania)
10.00 - 11.00
Klasy 1: Górny Kościół: Dominika Frydrych i Barbara Turek: Spotkanie z autorkami książki „Pełnymi Garściami”
Klasy 2: mała sala gimnastyczna ZSP1: Spotkanie z Andrzejem Sową, byłym narkomanem, który dziś głosi świadectwo swojego nawrócenia oraz prowadzi programy profilaktyki uzależnień wśród młodzieży
Klasy 3: - Dolny Kościół Spotkanie z Edytą Sową, pedagog rodzinny
- 11 kwietnia czwartek:
8.30 nauka w kościele brat Sofroniusz Rempuszewski OFM
10.00 - 11.00
Klasy 3: aula ZSP1: Spotkanie z Andrzejem Sową
Klasy 1: Górny Kościół- ks. Wojciechem Orzechowski – wspomnienie ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie
Klasy 2: Dolny Kościół: Spotkanie z Edytą Sową 
- 12 kwietnia piątek:
8.30 Msza Święta w kościele brat Sofroniusz Rempuszewski OFM
świadectwo: Joanna Mazur dziennikarz Przewodnika Katolickiego
10.00 - 11.00 
Klasy 2: Górny Kościół- Nikodem Michał – świadectwo dziennikarz TVN 24
Klasy 3: Dolny Kościół: Spotkanie z Edytą Sową
Klasy 1: ZSP1: Spotkanie z Andrzejem Sową 
Uczniowie z KLAS CZWARTYCH: każdego dnia sam wybierasz spotkania z gośćmi.

Wtorek - 9.04.2019 r.

Ze względu na podjęcie akcji protestacyjnej przez 92% nauczycieli, w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze. Uczniów chcących skorzystać z opieki zapraszam do auli szkolnej w godz. 8:05 - 15:00.

Poniedziałek - 8.04.2019 r.

Informuję, że ze względu na podjęcie przez 92 % nauczycieli akcji protestacyjnej, w dzisiejszym dniu nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze według ustalonego tygodniowego planu zajęć. Szkoła zorganizowała dzisiaj zajęcia opiekuńcze w godz. 8:05 - 15:00 w auli szkolnej.

Dyrektor szkoły
Marek Sobczak

§  1. Samorząd  Uczniowski  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych   nr 1  w  Jarocinie  zwany  dalej  „Samorządem”  działa  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  7. września 1991 roku  o  systemie  oświaty  / Dz.U.  Nr 95,  poz. 425 /  oraz  niniejszego  regulaminu.

§  2. Samorząd  w  rozumieniu  postanowień  regulaminu tworzą wszyscy uczniowie Zespołu  Szkół.

§  3. Samorząd  realizuje  prawo  uczniów  do:

 1. uczestnictwa  uczniów  w  samodzielnym  rozwiązywaniu  własnych  problemów  oraz  partnerstwa  w  stosunkach  uczniów  z  nauczycielami  w  realizacji  celów  wychowawczych  szkoły,
 2. rozwijania  demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów  i  wzajemnego  wspierania  się,  przyjmowania  współodpowiedzialności  za  jednostkę  i  grupę,
 3. kształtowania  umiejętności  zespołowego  działania,  stwarzania  warunków  do  aktywności  społecznej,  samokontroli,  samooceny  i  samodyscypliny  uczniów.

§  4. Do  zadań  Samorządu  należy:

 1. organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania  obowiązków  szkolnych  i  innych  obowiązków  zawartych  w  Statucie  Szkoły,
 2. przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej  oraz  dyrektorowi  opinii  i  potrzeb  koleżanek
  i  kolegów,  spełnianie  wobec  tych  władz  rzecznictwa  interesu  ogółu  społeczności  uczniowskiej,
 3. współdziałanie  z  Radą  Pedagogiczną  i  dyrektorem  w  zapewnieniu  uczniom  należytych  warunków  do  nauki  i  udzielaniu  niezbędnej  pomocy,  młodzieży  znajdującej  się               
  w  trudnej  sytuacji  materialnej,
 4. współudział  w  rozwijaniu,  w   czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych,  zainteresowań  naukowych,  kulturalnych,  sportowych,  turystyczno-krajoznawczych,  organizowanie  wypoczynku  i  rozrywki,
 5. dbanie  o  sprzęt  i  urządzenia  szkolne,  organizowanie  uczniów  do  wykonywania  niezbędnych  prac  na  rzecz  klasy  i  szkoły,
 6. organizowanie  pomocy  koleżeńskiej  uczniom,  napotykającym  trudności  w  szkole,             
  w  środowisku  rówieśniczym  i  rodzinnym,
 7. rozstrzyganie  sporów  między  uczniami,  zapobieganie  konfliktom  między  uczniami           
  i  nauczycielami,
 8. dbanie  -  w  całokształcie  swej  działalności  -  o  dobre  imię  i  honor  szkoły.

§  5. Członkowie  Samorządu  są  uprawnieni  do:

 1. zapoznania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celami  i  stawianymi  wymogami,
 2. jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce  i  zachowaniu,
 3. organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspakajania  własnych  zainteresowań,
 4. redagowania  i  wydawania  gazety  szkolnej,
 5. organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie 
  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu z  dyrektorem,
 6. wyboru  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  Samorządu.

§  6. Członkowie  Samorządu  obowiązani  są  do:

 1. przestrzegania  postanowień  Statutu  Szkoły  i  regulaminu  Samorządu,
 2. rzetelnego  wykonywania  obowiązków  uczniowskich,
 3. przestrzegania  zasad  współżycia  społecznego  oraz  kształtowania  w  szkole  właściwych  stosunków  międzyludzkich.

§  7. Organami  Samorządu  są:  ogólne  zebranie  członków  lub  konferencja  przedstawicieli 
samorządów  klasowych,  rady  samorządu  klasowego  i  szkolnego,  komisja  rewizyjna 
i  sąd  koleżeński.

§  8. Władzą  wykonawczą  Samorządu  są  rady  samorządu  klasowego  i  szkolnego,  organem 
kontrolnym  Samorządu  Szkolnego  jest  komisja  rewizyjna.

§  9. Rady  samorządów  realizują  zadania  określone  w  § 4.  i  korzystają  z  uprawnień  zawartych 
w  § 5.  Komisja  rewizyjna  czuwa  nad  prawidłowym  gospodarowaniem  środkami 
finansowymi  Samorządu  Szkolnego.

§  10. Wybory  do  Rady  Samorządu  i  komisji  rewizyjnej  odbywają  się  na  ogólnym  zebraniu 
członków  lub  konferencji  przedstawicieli  samorządów  klasowych.  Zasady  wybierania
i  działania  organów  Samorządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  ogół  uczniów 
w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym.

§  11. Kadencja  rad  samorządów  i  komisji  rewizyjnej  trwa  przez  rok  szkolny;  uczeń  może 
pełnić  tę  samą  funkcję  pochodzącą  z  wyboru  nie  dłużej  w  zasadzie  niż  dwie  kadencje.

§  12. Samorząd  Uczniowski  powołuje  Sąd  Koleżeński  do  rozpatrywania  konfliktów   między 
uczniami  i  innych  przypadków  naruszenia  zasad  zawartych  w  Statucie  Szkoły
i  Regulaminu  Samorządu  Uczniowskiego.

§  13. Samorząd  Uczniowski  powołuje  Rzecznika  Praw  Uczniowskich  jako  mediatora
i  negocjatora  uczniów  na  linii  uczeń – nauczyciel.

§  14. Rady  samorządów  współdziałają  z  organizacjami  młodzieżowymi  działającymi
na  terenie  szkoły,  z  wychowawcami  klas  i  dyrektorem  szkoły.

§  15. Rady  samorządów  i  komisja  rewizyjna  informują  ogół  uczniów  o  swojej  działalności 
i  składają  im  sprawozdania.

§  16. Zebrania,  narady,  spotkania,  itp. formy  wynikające  z  działalności  samorządów  odbywają  się 
w  czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych,  a  za  zgodą  wychowawcy  klasy  mogą  odbywać  się 
również  podczas  godziny  do  jego  dyspozycji.

§  17. Samorząd  Uczniowski  wybiera  ze  swego  grona  Radę  Samorządu  Szkolnego   w  składzie:

-          przewodniczący  Rady,

-          zastępca  przewodniczącego  Rady,

-          sekretarz  Rady,

-          skarbnik  Rady,

-          kronikarz.

W  ramach  Rady  działają  ponadto:

-          Komisja  Rewizyjna,

-          Sąd  Koleżeński,

-          sekcje:       -  naukowa,

-  kultury,

-  sportu,

-  gospodarcza.

§  18.

 1. Samorząd  posiada  własne  fundusze,  które  służą  do  finansowania  jego  działalności;  dysponentem  funduszów  jest  Rada  Samorządu,  w  porozumieniu  z  opiekunem  Samorządu.
 2. Fundusze  Samorządu  tworzą:

-          kwoty  uzyskane  za  wykonaną  przez  uczniów  odpłatną  pracę,

-          kwoty  z  organizowanych  przez  Samorząd  imprez  dochodowych,

-          środki  przekazane  przez  organizacje,  instytucje,  Rady  Klasowe

 1. Fundusze  Samorządu  są  zdeponowane  na  rachunku  PKO.
 2. Operacje  finansowe  i  dokumentacja  prowadzona  jest  zgodnie  z  ogólnymi  obowiązującymi  zasadami  przez  skarbnika  Rady  Samorządu.

§  19. Zmiany  regulaminu  uchwala  ogólne  zebranie  członków  Samorządu.

§  20. W  razie  konieczności  dokonania  istotnych  zmian  w  regulaminie,  Rada  Samorządu 
Szkolnego  może  przeprowadzić  w  szkole  referendum  w  sprawie  projektowanych  zmian.

§  21. W  przypadkach  spornych  postanowienia  regulaminu  wiążąco  dla  Samorządu  Uczniowskiego interpretuje  dyrektor  szkoły.

§  22. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  ogłoszenia.

 

   Grupa pasjonatów teatru z naszej naszej szkoły wraz z opiekunami: panem Januszem  Zwierzyckim, panią Martą Kantorską, panią Katarzyną  Nowak oraz panem Zbigniewem  Sędzickim wyjechała do Środy Wielkopolskiej na VI Wojewódzki Konkurs Teatrów Młodzieżowych MELPOMENA 2009, który odbywał się w dniach 20 – 21 listopada w sali widowiskowej ośrodka kultury.

mikołajki

Calineczka, Pszczółka Maja i inne bajkowe postacie pojawiły sie w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, aby jak co roku przywitać zaprzyjaźnione przedszkolaki z "Bajeczki" na przedstawieniu teatralnym.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider