LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3  lata

 

LO a- HUMANISTYCZNA

LO b- MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

 LO c – OGÓLNA

TECHNIKUM- 4  lata

 

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK GEODETA

TECHNIK BUDOWNICTWA 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- 3 LATA
mozliwosć kształcenia młodzieży z upośledzieniem w stopniu lekkim

KUCHARZplakat zawody

STOLARZ

Nauka w zawodzie STOLARZ trwa 3 lata. 

         Kształcenie teoretyczne realizowane jest w szkole w ramach przedmiotów zawodowych, prowadzonych przez dobrze wykształconych i  doświadczonych nauczycieli,  posiadających odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się:

·     na terenie szkoły w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych pod nadzorem instruktora nauki zawodu

·     w prywatnych zakładach stolarskich, w ramach kształcenia młodocianych pracowników. /W takim przypadku, praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, stosownie do przepisów art. 195 §1 Kodeksy pracy. Pracodawca zatrudniający młodocianego realizuje program nauczania dopuszczony do użytku w szkole, a  na dokształcanie teoretyczne kieruje ich na do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie. Po ukończonym szkoleniu młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. /

 UWAGA : Poniżej w załączniku znajduje się wykaz zakładów rzemieślniczych z okolic Jarocina, posiadających wolne miejsca  na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

 

 W załącznikach znajdują się:
Regulamin Rekrutacji ZSP 1
Wzory podań do poszczególnych szkół
Kwestionariusz osobowy

 

Więcej informacji na temat kształcenia zawodowego znajdziesz tutaj.

(it)

arrow
arrow