banner

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3  lata

 

LO a- HUMANISTYCZNA

LO b- MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

 LO c – OGÓLNA

TECHNIKUM- 4  lata

 

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK GEODETA

TECHNIK BUDOWNICTWA 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- 3 LATA
mozliwosć kształcenia młodzieży z upośledzieniem w stopniu lekkim

KUCHARZplakat zawody

STOLARZ

Nauka w zawodzie STOLARZ trwa 3 lata. 

         Kształcenie teoretyczne realizowane jest w szkole w ramach przedmiotów zawodowych, prowadzonych przez dobrze wykształconych i  doświadczonych nauczycieli,  posiadających odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się:

·     na terenie szkoły w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych pod nadzorem instruktora nauki zawodu

·     w prywatnych zakładach stolarskich, w ramach kształcenia młodocianych pracowników. /W takim przypadku, praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, stosownie do przepisów art. 195 §1 Kodeksy pracy. Pracodawca zatrudniający młodocianego realizuje program nauczania dopuszczony do użytku w szkole, a  na dokształcanie teoretyczne kieruje ich na do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie. Po ukończonym szkoleniu młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. /

 UWAGA : Poniżej w załączniku znajduje się wykaz zakładów rzemieślniczych z okolic Jarocina, posiadających wolne miejsca  na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

 

 W załącznikach znajdują się:
Regulamin Rekrutacji ZSP 1
Wzory podań do poszczególnych szkół
Kwestionariusz osobowy

 

Więcej informacji na temat kształcenia zawodowego znajdziesz tutaj.

(it)

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider