banner

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazujemy informację o reazliacji programu Aktywny Samorząd.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że jest realizatorem pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

- szkole policealnej,

- kolegium lub szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym/ zaocznym
lub externistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

 Adresatami programu (Moduł II) mogą być osoby:

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne wydane przez ZUS,

rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej,
kolegium lub przeprowadzające przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi
.


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: po otrzymaniu
dofinansowania ze środków PFRON naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku, posiadają wymagalne
zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański,
urlop zdrowotny).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie www.pcprjarocin.pl. w zakładce Aktywny Samorząd Moduł II.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider