Slider

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników. Wsparcie finansowe wyniesie w zależności od niepełnosprawności od 175 zł do 445 zł. 

Pomoc będzie udzielana uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  - rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniom techników, liceów i szkół przysposabiających do pracy, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.

Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły do dnia 12 września br. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.  Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe zasady przydzielania pomocy materialnej dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

http://ko.poznan.pl/szkoly_organy/programy_rzadowe/wyprawka/2018/06/wyprawka-szkolna-2018-o-programie/

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider