Slider

ZSP NR 1 ulotka 2019 str2

  

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest  projekt pt.:

 Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”

 Wartość projektu: 1 562 346,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków UE: 1 406 111,40 PLN

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 402 uczniów (190K; 212M) Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w woj. Wielkopolskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jarocinie w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w okresie I.2017 - X.2018r.

 

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

1.      Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. Wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 140 uczniom/ uczennicom (66K; 74M) Technikum z ZSP nr1 w Jarocinie.

2.      Kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie udzielone będzie 402 uczniom/ uczennicom (190K; 212M) z Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

3.      Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 300 uczniom uczennicom (120K;180M) Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

4.      Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażone zostaną: pracownia informatyczna, pracownia do nauki przedmiotu technik ekonomista, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi klienta, pracownia do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych, pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta, pracownia budownictwa, pracownia do nauczania przedmiotu technik mechatronik.

5.      Kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli. Kierunki doskonalenia zaplanowano zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów i prowadzonych zajęć. Zdobyte kompetencje będą wykorzystywane przez nauczycieli na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych podczas prowadzonych zajęć w ramach podstawy programowej. Grupa docelowa w ramach zadania nie posiada obecnie kompetencji w zakresach udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielone będzie 13 nauczycielom (8K; 5M) pracującym w ZSP nr 1 w Jarocinie.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

·         w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym – Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31;

·         w sekretariacie ZSP nr 1 w Jarocinie – ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 26 19

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider