banner
W dniach 8 - 29 czerwca zostanie przeprowadzony egzamin maturalny w terminie głównym. Podczas egzaminu obowiązywać będą szczególne warunki, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Należy pamiętać, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się ze szczegółowymi wskazaniami, które zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca 2020 r. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia 2020 r.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2020 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną 19 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do zwrotów książek do biblioteki szkolnej.
W miarę możliwości prosimy o dostosowanie się do poniższego harmonogramu. Zwracając książki prosimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości oraz noszeniu maseczki.
Harmonogram zwrotów
Absolwenci klas liceum ogólnokształcącego - czwartek 30.04.2020 godz. 10:00 - 14:00
Absolwenci klas technikum 4 TŻ, 4 TBM - poniedziałek 4.05.2020 w godz. 10:00 - 13:00
Absolwenci klas 4 TI, 4TCI, 4 TE - wtorek 5.05.2020 w godz. 10:00 - 13:00
 
zwrot ksiazek
 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku podajemy informacje na temat terminów egzaminów maturalnych i zawodowych.

Pisemne egzamin maturalny odbędzie się w terminie 8 - 29 czerwca. Część ustna egzaminu maturalnego w tym roku nie odbędzie się. Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpocznie się 22 czerwca i zakończy 9 lipca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Pełny harmonogram egzaminów.

egzaminy 2020

Wydłużenie okresu kształcenia na odległość do 24 maja br. oraz ogłoszenie terminów egzaminów maturalnych, powoduje także zmiany w harmonogramie pracy naszej szkoły na obecny rok szkolny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami - zostały one przekazane przez dyrektora Szkoły w wiadomości przesłanej do uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazujemy informację o reazliacji programu Aktywny Samorząd.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że jest realizatorem pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

- szkole policealnej,

- kolegium lub szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym/ zaocznym
lub externistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

 Adresatami programu (Moduł II) mogą być osoby:

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne wydane przez ZUS,

rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej,
kolegium lub przeprowadzające przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi
.


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: po otrzymaniu
dofinansowania ze środków PFRON naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku, posiadają wymagalne
zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański,
urlop zdrowotny).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie www.pcprjarocin.pl. w zakładce Aktywny Samorząd Moduł II.

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493), od dnia 25 marca szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość. Szczegółowe zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały udostępnione nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w dzienniku elektronicznym.

                                      Dyrektor szkoły

                                     /-/ Marek Sobczak

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider