Wnioski o Szkolne Stypendia Socjalnej na na drugie półrocze roku szkolnego 2015/ 2016 przyjmowane  będą w dniach  8 - 20 lutego br. w kasie szkoły u p. Anny Sosnowskiej.

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Stypendialnym. Ze szczególnym uwzględnieniem poniższych paragrafów:

§ 2. 1. Stypendium socjalne może być przyznawane w zależności od sytuacji materialnej ucznia, w pełnej lub częściowej wysokości.

      2. Stypendium socjalne w pełnej wysokości stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego.

      3. Stypendium socjalne w częściowej wysokości stanowi 80% kwoty zasiłku          rodzinnego.

      4. Stypendium socjalne ma charakter pomocy materialnej dla uczniów osiągających pozytywne wyniki w nauce oraz co najmniej poprawną ocenę
z zachowania i nie  posiadających godzin nieusprawiedliwionych

1) uczeń któremu przyznano stypendium, traci je w danym miesiącu w którym wystąpiła chociaż jedna godzina nieusprawiedliwiona; w jego miejsce stypendium w takiej samej kwocie otrzymuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.

2) komisja stypendialna ustala listę oczekujących na stypendium- listę rezerwową, kierując się wysokością dochodu przypadającego na jednego członka rodziny; ilość uczniów na liście ustala komisja.

5 . Podstawą do otrzymania stypendium socjalnego jest zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku rodzinnym.

6. W szczególnych przypadkach określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, mimo niespełniania kryterium dochodowego( np. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania, wielodzietność, rodzina niepełna itp. ). Rodzice/ prawni opiekunowie/ pełnoletni uczeń przedstawiają uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Uzasadnienie swoim podpisem potwierdza wychowawca klasy.

7. Uczeń który otrzymał jedną ocenę niedostateczną na półrocze może ubiegać się o stypendium po przedłożeniu uzasadnienia wniosku o którym mowa w pkt. 2. 6 ( art. 7)

arrow
arrow