Terminy egzaminów zawodowych 2017/18

 

Sesja zimowa

styczeń-luty 2018  (ok.75 zdających)

 

Egzamin pisemny dla wszystkich zdających (forma papierowa) - 11 stycznia  

 

Egzamin praktyczny

klasa - 3TEa i 3TEb  /kwalifik.A.35/  - 18 - 19 stycznia  2018

poprawkowy  /A.54/ – 12-15 stycznia 2018

poprawkowy  /B.35/ - 10 stycznia 2018

 

Sesja letnia

czerwiec-lipiec 2018 ( ok.300 zdających)

 

Egzamin pisemny dla wszystkich zdających (forma papierowa) – 19 czerwca

 

Egzamin praktyczny:

 

klasa 2TI, 2TI/c   /E12/  - 28 czerwca - 4 lipca 2018

klasa 3TI   /E.13/ - 28 czerwca - 4 lipca 2018

klasa 4TI   /E.14/ - 27-28 czerwca  2018

 

klasa 2TC, 2TC/i   /A.54/ - 27 -30 czerwca 2018

klasa 3 TC             /A.25/  -25-30 czerwca 2018

klasa 4TC              /A.55/ - 22 czerwca- 4 lipca 2018

 

klasa 4TG/b     /B.36/ - 26  czerwca 2018

klasa 4TB/g     /B.30/ - 29 -30 czerwca  2018

 

klasa 3TŻ        /T.6/  - 22czerwca-4 lipca 2018

klas 4TŻ         /T.15/ - 26 czerwca 2018

 

klasa 4TE       /A.36/ -25-29 czerwca 2018

 

klasa 3TM      /E.3/ - 22czerwca-4 lipca 2018

 

 

W przypadku egzaminu z wykonaniem, / E.12, E.13, A.55, T.6, E.3 / konkretna data egzaminu ustalana jest w porozumieniu z egzaminatorem. 

 

                                                                                             Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych.

 Sesja styczeń-luty 2018 (aktual.6.12.2017)

egzamin PISEMNY i PRAKTYCZNY

 

 

Data egzaminu

Kwalifikacja/

forma

Godzina/

czas trwania

 

Nr sali

Skład Zespołu Nadzorującego/asystent

Ilość zdających

Egzamin pisemny  /wersja papierowa/

 

11 stycznia 2018

/czwartek/

 

A.35

 

 

 

 

10.00

/60min/

 

 

aula

Grzegorz Pawlak

Małgorzata Kościelna

Arleta Kędziora Tomasz Szymendera

Ilona Andraszak -ZSP2

Joanna Wojtaszek-REZERWA

50

 

A.54

4

B.35

12.00

/60min/

22

Aleksandra Zwierzchlewska

Marzena Błaszczyk -ZSP2

Danuta Kożuch-REZERWA

 

1

 

Egzamin praktyczny

10 stycznia /środa/

B.35 /d/

9.00

/180min/

22

 

Alina Łuczak

Jacek Adamczak -ZSP2

Mateusz Gościniak-REZERWA

5

15 stycznia

/poniedziałek/

 

 

 

A.54

/dk/

9.00

/180/

 

 

15.00

/180/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

9

 

 

 

 

8

Katarzyna Grześkowiak

 Anna Raczkowska-ZSP2

Zbigniew Sędzicki-REZERWA

 

Konrad Kanafa-asystent

Karolina Szymenderska

Anna Czajka -ZSP2

Zbigniew Sędzicki-REZERWA

 

18 stycznia

/czwartek/

 

 

A.35 /dk/

9.00

/180/

 

 

15.00

/180/

 

 

36

Przemysław Łączniak –asystent

 

12

 

 

 

12

Izabela Witczak

Jolanta Węclewska– ZSP 2

Leszek Chlebowski-REZERWA

 

Przemysław Łączniak – asystent

Przemysław Fatyga

Jakub Genstwa -ZSP2

Leszek Chlebowski-REZERWA

 

 

 

 

19 stycznia

/piątek/

 

 

A.35

/dk/

9.00

/180/

 

 

15.00

/180/

36

Przemysław Łączniak-asystent

 

13

 

 

 

 

13

Dorota Przewoźna

Agnieszka Kowalska -ZSP2

Agnieszka Pietras –REZERWA

 

Przemysław Łączniak –asystent

Paweł Łąkowski

Natalia Danielczyk -ZSP2

Agnieszka Pietras –REZERWA

 

 

Nauczyciele oddelegowani na egzamin zawodowy do ZSP 2

10 stycznia

/środa/

            Egzamin praktyczny

9.00

/120min/

9.00

/180min/

 

13.00

/120min/

13.00

/150min/

13.00

/180min/

Hanna Moskal

 

Witold Cukrowski

 

 

Robert Karwacki

 

Marta Jankowiak

 

Katarzyna Nowak

 

 

 

Marta Pawłowska –  REZERWA

 

 

 

 

 

Kinga Rząsa - REZERWA

 

 

 

11 stycznia

/czwartek/

Egzamin pisemny

10.00

/60min/

 

 

12.00

/60min/

14.00

/60min/

Katarzyna Molińska

Tomasz Szymendera

Arleta Kędziora

 

Izabela Strzelecka

 

Karolina Robak-Trzmiel

 

 

Jacek Dziennik - REZERWA

 

 

 

Jan Gabruk -2x REZERWA

 

 

19 stycznia

/piątek/

 

Egzamin

praktyczny

8.00

/120min/

12.00

/120min/

Sandra Urny

 

Marta Kantorska

 

Zbigniew Sędzicki -2x REZERWA

 

                 

 

Czcionka pogrubiona – przewodniczący ZN

 

A.35 –klasa 3TEa i 3TEb

A.54 –klasa 3TC

B.35 –klasa 4TG

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (informacje ogólne)

 

1. Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz absolwentów tych szkół.

Uczeń składa:

§ deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,  na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwent składa:

§ deklarację przystąpienia do Dyrektora Szkoły, którą ukończył wraz ze świadectwem ukończenia szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

2. Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

§ Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;

§ Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;

§ Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

3. Termin przeprowadzania egzaminu

§ Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

§ Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

§ Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go do ośrodków egzaminacyjnych.

                        4. Sesje egzaminacyjne:

                                      Styczeń-luty

                                      Maj-lipiec

                                     

5. Zgłoszenie do egzaminu

Uczeń, absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

§ imię i nazwisko ucznia, absolwenta;

§ datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

§ adres zamieszkania;

§ nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

§ informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

Deklarację uczeń i absolwent składa dyrektorowi szkoły.

                      Uczeń oraz absolwent mogą mieć dostosowane warunki lub formę przeprowadzania egzaminu, jeżeli dołączą do deklaracji co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

                                      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,

                                      Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

                                      Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

                                      Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

6. Części egzaminu

Część pisemna:

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna:

§ test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego. Czas 120-240 min.
w zależności od zawodu i kwalifikacji.

7. Miejsce przystąpienia do egzaminu

Część pisemna

§ Uczeń do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

Część praktyczna

§ Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.

8. Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

§ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

§ jakość rezultatu pośredniego,

§ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

9. Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

§ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

§ i z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez

komisję okręgową jest ostateczny.

                    10. Ponowne przystąpienie do egzaminu

       Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponowni przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. Po upływie 5 lat od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał jednej części egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

arrow
arrow